رفتن به محتوای اصلی
x

استادان و دانشجويان گرانقدر مي توانند جهت ويرايش مقالات انگليسي خود به مرکز زبان مراجعه نمايند. هزينه ها بر اساس تعداد کلمات مقاله (با حذف منابع، تصاوير، ...) بابت هر کلمه محاسبه مي شود.

توجه: ويراستار متعهد است که تا رفع کامل ايرادها و يا تغيير سبک نگارش مقاله ها در مرحله هاي بعدي ويرايش (در صورت نياز و تقاضاي داوران مقاله) با نويسنده و يا نويسندگان همراهي نمايد.

تحت نظارت وف ایرانی