متون درسی دوره کارشناسی مرکز زبان

نام درس/کتاب مولف

تعداد واحد

کد درس

English for the Students of Engineering

G.R. Zarei and Saeed Khazaie 3 2510111

English for the Students of Sciences

M.Baghaei and Sh. Eshraghi

3 2510112

English for the Students of Natural Resources

G.R. Zarei and S. Mansouri

3 2510114

English for the Students of Agriculture

B.Azabdaftari et al 3 2510113

English for the Students of Electrical Engineering

M. Haghani

2 2510317

English for the Students of Industrial Engineering

M. Fallah Moghimi

2 2510313
Oxford English for Information Technology

Eric H. Glendinning and J. McEwan

2 2510318

English for the Students of Mining Engineering

M. Beitollahi

2 2510312

English for the Students of Mechanical  Engineering

  2 2510315

English for the Students of Materials Sciences

M. Fallah Moghimi

2 2510311

ویرایش مقالات

درباره ما

امروزه يادگيري و به کارگيري يک زبان ديگر به جز زبان مادري از ضروريات است. از آنجايي که زبان انگليسي به دلايل متعدد گستره وسيعي را در علوم، متون، فرهنگ، تجارت، اقتصاد و ... در بر گرفته است، يادگيري آن به عنوان زبان دوم در همه جوامع يک امر اجتناب ناپذير است. همان گونه که مي دانيد دروس زبان انگليسي در دوران متوسطه مفاهيم عام را دنبال مي نمايد و ضرورت آموزش پيشرفته و تخصصي آن در رشته هاي علمي گوناگون باعث شده است که در دانشگاه ها نيز به اين امر اهتمام ورزند. مرکز زبان دانشگاه صنعتي اصفهان با هدف افزايش آگاهي و مهارت دانشجويان در زمينه زبان خارجي با ارائه دروس زبان عمومي و تخصصي فعاليت مي نمايد.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی